Skip to content
default color brick color green color
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව මිනිස්බල හා රැකීරක්‍ෂා දෙපාර්තමේන්තුව
මිනිස්බල හා රැකීරක්‍ෂා දෙපාර්තමේන්තුව

හැඳින්වීම
මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව එවකට කම්කරු සබඳතා සහ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ 2010 පෙබරවාරි 2 වන දින අංක 1640/31 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් 2010  ජනවාරි 01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පිහිටවනු ලද දිවයිනේ සමස්ථ මානව සම්පතෙහි වර්ධනය උදෙසා වෘත්තිකයින් බිහිකිරීමේ අරමුණ කරගත් දෙපාර්තමේන්තුවකි.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කරලීමට බලාපොරොත්තු වේ.

 • ජාතික මිනිස්බල හා රැකීරක්‍ෂා‍ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • රැකියා නිර්මාණ සහ ප්‍රවර්ධන කටයුතු.
 • වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය ලබා දීම.
 • ශ්‍රම වෙළඳපොල ‍තොරතුරු එක්රැස් කිරීම විශ්ලේෂණය සහ බෙදා හැරීම.
 • එවකට රැකියා පියස මඟිනුත් වර්තමානයේදී එය මහජන රැකියා සේවාව (Public Employment Service - PES ) හරහාත් ඉටු කරනු ලබන සියළු කටයුතු


මේ අනුව මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මානව සම්පත තුල තිබෙන ශක්තීන් හා හැකියාවන් මෙන්ම ඒ හරහා අදාළ පුද්ගලයන්ට ලඟාකර ගත හැකි ඉහත ධනාත්මක වටිනාකම් හදුනාගෙන ඒ සඳහා වැදගත්, ඉහළ මෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වටිනාකමක් එකතුකල හැකි ආකාරයකට ඔවුන්ගේ වෘත්තීය අවශ්‍යතා ඉටුකරලීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම, ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලබාදීම, මාර්ග සකස් කර දීම, විවිධ රැකියා සඳහා පෙළඹවීම, හැකියාව වර්ධනය, සුළු පරිමාණ ණය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, රැකියා ක්ෂේත්‍රය තුල සිටින රැකියා හිමියන් හා ඉල්ලුම්කරුවන් එකිනෙකා මුණ ගැස්වීම සහ දිවයින තුළ ශ්‍රම වෙළඳ පොළ තොරතුරු එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම හා අවශ්‍යතා මත එම තොරතුරු ලබා දීම ආදි කටයුතු රාශියක් ඉටුකල හැකිය.

දැක්ම
“ලෝක මට්ටමේ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම බලකායක්”


මෙහෙවර
“පුළුල් නිපුනතාවයෙන් යුත් ක්‍රියාශීලි සහ ගෝලීය වශයෙන් තරඟකාරී ශ්‍රම බලකායක් ගොඩ නැගීම අපේ මානව සම්පත් වල මුළු ශක්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීම.”

 

2010 වර්ෂයේ පිහිටුවන ලද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මේ දක්වා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනයට හා රැකියා නිර්මාණ ප්‍රවර්ධනයට අදාළව ක්‍රියාත්මක කරන ලද  වැඩසටහන් රාශියක් තුළින් ප්‍රතිලාභීන් 50000 කට අධික සංඛ්‍යාවකට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමින් මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලීම සඳහා රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් 10000 කට අධික පිරිසකට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා ලබා දීම සඳහා කටයුතු කර ඇත.

එමෙන්ම අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 702 ක් වුවද තනතුරු පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්‍යාවක් පැවති මෙම දෙපාර්තමේන්තුව එම පුරප්පාඩු රාජකාරී සඳහා බාධාවක් නොවන අයුරින් රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ බඳවාගත් උපාධිධාරී කණ්ඩායම් තුළින් ඒවා සම්පූර්ණ කර ගනිමින් මේ වන විට පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 159 ක් වැනි ප්‍රමාණයකට අඩුකර ගෙන ඇත. ඒ අනුව ආයතනයේ කටයුතු කරගෙන යාමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන සේවාවන්ට අදාළ පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු  වර්ත‍මානයේදී සිදු කරමින් පවතී.


ගෝලීය වශයෙන් පවතින තරඟකාරීත්වයන් හා අභියෝගයන් හමුවේ එම තත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි හා ඊට අනුගත වන පරිදි ශ්‍රම බලකායක් සකස් කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලික වගකීම වේ. ඒ අනුව ලෝක මට්ටමේ ශ්‍රී ලාංකීක ශ්‍රම බලකායක් ඇති කිරීම දැක්ම කරගත් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිගුකාලීන ඉලක්ක පහත පරිදි වර්ගීකරණය කල හැකිය.

 • ගෝලීය වශයෙන් තරගකාරී, නිපුණතාවයෙන් සහ බහුවිධ කුසලතාවයෙන් යුත් ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රම බලකායක් ගොඩනැංවීම.
 • විරැකියාව අවම කිරීම උදෙසා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සංවිධිත පරිපූර්ණ ශ්‍රම වෙළඳ පොළ තොරතුරු පද්ධතියක් ඇති කිරීම.


ඉහත ඉලක්කයන් ඉටුකරගැනීම බලපැවැත්වන්නේ පහත සඳහන් අරමුණු ඉටුකර ගැනීම තුළිනි.

 • ජාතික මිනිස්බල ප්‍රතිපත්තිය සකස්කර, ප්‍රතිපත්තිය සහ අදාළ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කුසලතා නොගැළපීම යන ව්‍යුහාත්මක සේවා වියුක්ති ගැටලුව විසඳීම.
 • වර්තමාන ශ්‍රමබලකායට අයත් සහ අනාගතයේ ශ්‍රම වෙළදපොළට එක්වීමට නියමිත සියලුම ශ්‍රි ලාංකිකයන් හට නිවැරදි වෘත්තීය දිශානතිය නිශ්චය කරගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 • මිනිස්බල සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය හා පුරෝකථනය.
 • අවිධිමත් අංශය සංවර්ධනය.
 • පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සඳහා රැකියා අපේක්ෂකයින් පෙළඹවීම.
 • නිදහස් රාජ්‍ය රැකියා සේවය ලබාදීම.
 • අවධානමට ලක්වී ඇති කණ්ඩායම්, ආබාධිත පුද්ගලයින් සහ ඌන සංවර්ධිත ප්‍රදේශවල වෙසෙන පුද්ගලයින් සඳහා මිනිස්බල හා සේවා නියුක්තිය ආශ්‍රිත පහසුකම් සැපයීම.
 • ගෝලීය හා දේශීය වශයෙන් නිවැරදි ශ්‍රම වෙළඳපොළ තොරතුරු සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලබාදීම.
 • දේශීය හා ගෝලීය ශ්‍රම වෙළඳපොළ නැමියාවන් පූරෝකථනය.

මේ අයුරින් විරැකියාව අවම කිරීම හා යහපත් රැකියා ඇතිකිරීම යන සත්කාර්යයන් ඉටුකරගැනීම උදෙසා මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සිය මානව සම්පත් උපයෝගී කර ගනිමින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 

Contact US
Mr. H.G.G.J. Dharmasena
Director General

+94 113 094 117
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
For further information visit our Official Website: www.dome.gov.lk